vị trí đặt gương

Những nguyên tắc bố trí gương cơ bản trong nhà ở theo Thuật Phong Thủy

Nguyên tắc bố trí gương trong nhà ở theo Thuật Phong Thủy

Căn cứ theo Khoa Học phong thủy, gương (kiếng) có vai trò rất quan trọng trong nhà. Nó có ảnh hưởng tích cực đến sức